ธรรมะเรื่องแรกของโลกที่พระพุทธเจ้าเลือกที่จะนำมาแสดงธรรม คือ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

โดยได้แสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 ใจความสำคัญของธัมมจักฯนี้ กล่าวถึงทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ พบความสุขที่แท้จริงนั้น ต้องเดินทางสายกลาง ไม่ใช่สายตึง สายหย่อน
สายตึง คือ การทรมานตนเองจนลำบากลำบน โดยใช่เหตุ
สายหย่อน คือ การอยู่ในกามคุณ เสพกาม อย่างทางโลก

สรุป ทางสายกลาง คือ ละจากการเสพกาม ประพฤติพรหมจรรย์และปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8


มรรคมีองค์ คือ ทางสายกลางที่แท้จริงจะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้” คำสอนของพระพุทธเจ้า
สัมมาทิฏฐิ เป็นบันไดขั้นแรกของมรรคมีองค์ จะเข้าใจมรรคมีองค์ 8 ได้ ต้องเข้าใจ สัมมาทิฏฐิ ข้อแรก ให้ได้ก่อน

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า “ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นมา ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนดวงอาทิตย์ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ บุคคลนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนฉันนั้น(พระไตรปิฎก หมวดสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ หน้า ๒๗๕)
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริง มี 10 เรื่อง

1.เชื่อว่าการทำทานมีผล ไม่สูญเปล่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บางคนให้ทานเองด้วย ชักชวนคนอื่นด้วย เขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว” (พระไตรปิฎก หมวดพระสุตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค๒ ตอน๓ หน้าที่๒๗)

2. เชื่อว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมีผลดีจริง ไม่สูญเปล่า


3. เชื่อว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผลดีจริง ไม่สูญเปล่า

4. เชื่อว่า ทำดีได้ดีจริง ทำชั่วย่อมได้ชั่วจริง (แต่พระพุทธเจ้าสอนอีกว่า การกระทำดีหรือชั่วต้องรอระยะเวลาในการส่งผล และมักจะมีการส่งผลข้ามชาติอีกด้วย)

5. เชื่อว่าคนเรามีร่างกายกับจิตใจ มีดวงจิตดวงวิญญาณ ตายแล้วสูญแต่สังขารหรือร่างกาย ส่วนดวงจิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือ สัตวโลก ไม่สูญไป

6. เชื่อว่าโลกหน้ามีจริง คือ ภพภูมิหลังความตาย มีอีก 30 ภพภูมิ(รวมมนุษย์เป็น 31 ภพภูมิ) ทั้งนรก-สวรรค์ เป็นภพภูมิสากลเหมือดวงอาทิตย์ จะนับถืออะไร มีความเชื่ออะไร ก็ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกัน ภพภูมิหลังความตายก็เช่นเดียวกัน มีอยู่แล้วในธรรมชาติ

7. เชื่อว่ามารดามีคุณจริง แค่ให้กำเนิดยังไม่เลี้ยงดู ก็ทดแทนบุญคุณไม่หมดแล้ว

8. เชื่อว่าบิดามีคุณจริง แค่ให้กำเนิดยังไม่เลี้ยงดู ก็ทดแทนบุญคุณไม่หมดแล้ว

9. เชื่อว่าผู้ที่เกิดแบบโอปปาติกะจริง คือ เกิดแล้วโตเลย ไม่ต้องเจริญเติบโต เป็นการเกิดของพวกเทวดาทั้งหลายหรือสัตว์ผู้เกิดในนรกทั้งหลาย

10. เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ พระผู้มีญาณทัศนะ อันวิเศษเหนือปุถุชนทั่วไปมีอยู่จริง
เข้าพรรษาปีนี้หลวงพ่อให้พวกเรามาสวดธัมมจักฯ รวมกัน 1 ล้านจบ เพื่อบูชาพระพุทธรูป 1 ล้านองค์ ที่ประดิษฐานรวมกัน กลายเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ ที่สร้างตามลักษณะของเจดีย์โบราณที่มีอยู่ในอินเดีย คือ มหาสถูปเกสเรีย

พระมหาสถูปเกสเรียที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า ทรงประธานแก่ชาววัชชี เมืองเวสาลี


พระพุทธรูปบนมหาธรรมกายเจดีย์


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงเป็นธรรมะที่สำคัญมากซึ่งจะทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์8 โดยต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ 10 ข้อ

ซึ่งชาวพุทธจำนวนมากยัง มีความเชื่อไม่ถูกต้อง ไม่เชื่อเรื่องบุญบาป ทำให้ไม่รักษาศีล 5 เบียดเบียนทำร้ายกันทั้งกายวาจาใจ หากเราปฎิบัติตามหลักมรรคมีองค์ ก็จะเป็นบทฝึกขัดเกลาตัวเราให้ไปสู่มรรคนิพพานได้ ไม่วันใดก็วันนึง หรือ สักชาตินึงอย่างแน่นอน
23 ความคิดเห็น:

 1. ท่านผู้มีปัญญา..
  มาเริ่ม..บทแรกกันเถิด.

  ตอบลบ
 2. ท่านผู้มีปัญญา..
  มาเริ่ม..บทแรกกันเถิด.

  ตอบลบ
 3. อ่านแล้วได้ความรู้ความเข้าใจดีมากๆ ครับ

  ตอบลบ
 4. อ่านแล้วได้ความรู้ความเข้าใจดีมากๆ ครับ

  ตอบลบ
 5. บางอย่างมาเขียนเพิ่มหรือปล่าวครับ พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจริงๆ ตัวอย่างการอ ในระยะการส่งผล ใครจะรู้ไปทราบได้ หรือใครมาอ้างว่ารู้ได้ นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องปฏิบัติจึงจะรู้ได้ เพราะการปฏิบัติเป้นการพิสูจน์ที่ดีที่สุด อย่ารอให้คนโน้นคนนี้มาบอก

   ลบ
 6. วันนี้วันพระ ได้มาสวดธัมจักร นั่งสมาธิ เวียนเทียนและ บูชาเจดีย์ เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ สาธุ

  ตอบลบ
 7. สรุปได้ใจความสั้นๆเข้าใจง่าย ขออนุโมทนาครับ

  ตอบลบ
 8. สรุปได้ใจความสั้นๆเข้าใจง่าย ขออนุโมทนาครับ

  ตอบลบ
 9. สาธุๆๆ ร่วมด้วยสานฝันให้เป็นจริงนะคะ

  ตอบลบ
 10. สาธุๆๆๆได้ความรู้มากๆ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...